Nieuws

‘Nieuwe’ regels voor verkoop van vastgoed door overheden

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad, in een zaak die inmiddels bekend staat als de Didamse supermarktoorlog, (nieuwe) regels gegeven voor de verkoop van vastgoed door overheden. De aanleiding voor dit arrest was de verkoop van gemeentegrond in het centrum van Didam aan een vastgoedontwikkelaar die op die plek een nieuwe supermarkt voor Coop wilde bouwen. Een andere vastgoedontwikkelaar, tevens franchisenemer van Albert Heijn, had ook interesse in de aankoop van de grond, maar kreeg van de gemeente niet de gelegenheid om een bod uit te brengen.

Lees meer

Het HvJ EU bevestigt dat een besluit van een mededingingsautoriteit geen voorwaarde is voor private enforcement

Vandaag, 11 november 2021, heeft het Hof van Justitie EU (het HvJ EU) een belangrijk arrest gewezen over de verhouding tussen de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht in zaak C-819/19 (Stichting Cartel Compensation en anderen). In lijn met advocaat-generaal Bobek’s conclusie bevestigt het HvJ EU dat nationale rechters bevoegd zijn om artikel 101 VWEU toe te passen in kartelschadeprocedures, welke bevoegdheid zij rechtstreeks aan het VWEU ontlenen, ongeacht of een mededingingsautoriteit een besluit heeft genomen met betrekking tot de betreffende inbreuk (in zijn geheel of een deel ervan).

Lees meer

Het HvJ EU bevordert opnieuw private enforcement: kartelaansprakelijkheid van concernvennootschappen geaccepteerd

Vandaag, 6 oktober 2021, heeft het Hof van Justitie EU (het HvJ EU) een belangrijk arrest gewezen over de mogelijkheid om de mededingingsverstorende gedraging van de ene concernvennootschap toe te rekenen aan een andere concernvennootschap waar de eerste wel, maar de tweede niet een geadresseerde van een Commissiebeschikking is. In lijn met advocaat-generaal Pitruzella’s conclusie bevestigt het HvJ EU dat dit mogelijk is als beide vennootschappen een economische eenheid (onderneming) vormden, bijvoorbeeld omdat de mededingingsverstorende overeenkomst die door de ene concernvennootschap is gesloten dezelfde producten betreft als die een andere concernvennootschap verkoopt. Dit verruimt de mogelijkheden tot de private enforcement van een inbreuk op het mededingingsrecht.

Lees meer

Air Cargo – Nederlands recht van toepassing op alle follow-on vorderingen

Gisteren, 6 juli 2021, heeft het hof Amsterdam (het Hof) een belangrijke uitspraak gedaan over het toepasselijk recht op kartelschadevorderingen in de Air Cargo-zaak. Het Hof volgt het oordeel van de rechtbank Amsterdam (de Rechtbank) en bevestigt dat Nederlands recht van toepassing is op alle schadevergoedingsvorderingen die zien op vluchten van, naar en binnen de EER en Zwitserland (follow-on vorderingen).

Lees meer

De Shell-uitspraak: het volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij is onrechtmatig? Noblesse oblige?

Op 26 mei 2021 heeft de rechtbank Den Haag een veelbesproken vonnis gewezen in de procedure van Milieudefensie c.s. tegen Shell.
In dat vonnis heeft de rechtbank Shell bevolen om de CO2-emissies van de hele Shell-groep wereldwijd zodanig te beperken dat het jaarlijkse nettovolume van die emissies aan het einde van 2030 met ten minste 45% zal zijn verminderd ten opzichte van het niveau in 2019 (de Reductieverplichting).

Lees meer

Rechtbank Amsterdam maakt korte metten met high-level verweren van de kartelleden in Trucks

Vandaag, 12 mei, heeft de rechtbank een belangrijk vonnis gewezen in de kartelschadeprocedures met betrekking tot het Trucks kartel.
Bekende Europese truckfabrikanten maakten heimelijk afspraken over de prijzen van vrachtwagens, waarvoor de Europese Commissie hen miljarden euro’s aan boetes heeft opgelegd. Het onderzoek van de Commissie toonde aan dat de truckfabrikanten een kartel hadden lopen dat was opgebouwd rond de coördinatie van prijzen. De inbreuk bestreek de hele EER en liep veertien jaar.

Lees meer

Advocaat-Generaal Bobek: Een oefening in juridische archeologie, die teruggaat tot 1962

In mei 2019 berichtten wij over een belangrijk vonnis van de rechtbank Amsterdam in de kartelschadeprocedure van Stichting Cartel Compensation (SCC) met betrekking tot het Air Cargo kartel. In dat vonnis (ECLI:NL:RBAMS:2019:3394) ging het over de vraag of de rechtbank als nationale rechter bevoegd is het Europese kartelverbod civielrechtelijk te handhaven ten aanzien van voor bepaalde data uitgevoerde vluchten.
De rechtbank heeft deze vraag zelf bevestigend beantwoord. Desondanks heeft de rechtbank een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie gesteld (ECLI:NL:RBAMS:2019:9966).
In zijn vandaag verschenen conclusie volgt advocaat-generaal Bobek het betoog van SCC: het verbod van artikel 101 VWEU legt een duidelijke en afdwingbare verplichting op: ‘gij zult geen kartel vormen’. Het is dit recht met rechtstreekse werking dat particulieren direct aan het VWEU ontlenen en dat de nationale rechter dient te handhaven, aldus advocaat-generaal Bobek.

Lees meer

Up and down, jumping all around?

Dat het Europese mededingingsrecht zich richt tot ondernemingen en niet tot rechtspersonen, dat wisten we al. Vaste jurisprudentie is ook dat binnen zo’n onderneming een inbreuk van een dochtermaatschappij onder bepaalde voorwaarden ook kan worden toegerekend aan een moedermaatschappij.

Als het aan advocaat-generaal Pitruzella ligt, is er echter geen enkele logische reden waarom de aansprakelijkheid wel opwaarts, dus van dochter naar moeder, maar niet ook neerwaarts, van moeder naar dochter, zou kunnen worden toegerekend. Dit blijkt uit zijn vandaag verschenen conclusie in de Sumal-zaak.

Lees meer