Privacyverklaring en Cookie informatie

Inleiding

Brande & Verheij LLP (Brande & Verheij, wij, ons) is een advocatenkantoor dat persoonsgegevens verzamelt, houdt, deelt en/of op andere wijze verwerkt. Brande & Verheij handelt in de hoedanigheid van data controller onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaraan gerelateerde toepasselijke wetgeving. Wij respecteren het recht op privacy en streven ernaar de persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke databescherming wetgeving.

Deze Privacy- en cookieverklaring (Verklaring) is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken (of namens ons worden verwerkt), wanneer u gebruik maakt van onze diensten, onze evenementen bezoekt, onze website bezoekt of anderszins communiceert met ons of in contact bent met ons.

Wij behouden ons het recht voor deze Verklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van deze Verklaring is te vinden op onze website www.brandeverheij.com.

In deze Verklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, op welke wijze we persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden en om welke redenen wij persoonsgegevens verwerken en met wie wij de persoonsgegevens delen. Verder informeren wij u in deze Verklaring over uw rechten in het kader van de persoonsgegevens die wij verwerken. In deze Verklaring lichten wij toe:

 • Welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;
 • Voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • Met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • Hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • De rechten waarover u als betrokkene beschikt;
 • Ons gebruik van cookies;
 • Hoe u contact met ons op kunt nemen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en op welke wijze?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan uit basisinformatie (zoals uw naam, titel, positie en het bedrijf waar u werkt), contactgegevens, gegevens noodzakelijk voor het verwerken van facturen, gegevens betreffende uw bezoek aan onze website, persoonsgegevens die wij nodig hebben om onze verplichtingen na te leven en alle overige persoonsgegevens die u ons verstrekt.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u deze aan ons verstrekt of wanneer u direct met ons communiceert (via e-mail, telefoon of brief), maar ook wanneer u een overeenkomst met ons aangaat, wanneer u onze website bezoekt of op andere wijze gebruik maakt van onze diensten of wanneer wij persoonsgegevens verwerken uit andere bronnen.

Voor welke doeleinden en om welke redenen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken om onze juridische diensten te verlenen, om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen, voor marketing doeleinden, voor evenementen die wij organiseren, voor het behandelen van sollicitaties of voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van onze website. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • Uw toestemming;
 • De uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de juridische diensten waarvoor u ons heeft ingeschakeld);
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld onze verplichting om onze cliënten te identificeren); of
 • Gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld het verwerken van gegevens gerelateerd aan andere personen dan onze cliënten om de rechten van onze cliënt vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen);

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Omdat wij uw privacy respecteren, delen wij normaliter uw persoonsgegevens niet met andere partijen. Echter, onder omstandigheden kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens te delen. Wij kunnen bijvoorbeeld in het kader van procesvoering uw persoonsgegevens delen met andere partijen. Soms zijn wij wettelijk verplicht uw persoonsgegevens met een derde partij te delen, zoals met toezichthouders.

Doorgifte van uw persoonsgegevens met derde partijen geschiedt alleen voor de in deze Verklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze Verklaring vermelde grondslagen. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.

Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal Brande & Verheij er op toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Bewaartermijn

Brande & Verheij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Verklaring genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Beveiliging

Brande & Verheij vindt het belangrijk dat de vertrouwelijkheid en de integriteit van de informatie van onze cliënten altijd gewaarborgd blijft. Daarom heeft Brande & Verheij technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies of bekendmaking.

Wat zijn uw rechten?

De AVG en andere toepasselijke wetgeving geven betrokkenen bepaalde rechten. U, als een betrokkene, heeft meer specifiek de volgende rechten:

  • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens;
  • Het recht op rectificatie of verbetering van uw persoonsgegevens;
  • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
  • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Het recht op dataportabiliteit;
  • Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
  • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
  • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming.

Als u gebruikt wenst te maak van deze mogelijkheden, kunt u ons dat laten weten via info@brandeverheij.com.

Tot slot heeft u ook te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die informatie bevatten en die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Wij gebruiken de volgende type cookies op onze website:

 • Noodzakelijke cookies: deze cookies ondersteunen de basisfunctionaliteit van onze website. Wij gebruiken bijvoorbeeld een cookie om uw cookie instellingen te onthouden.
 • Analytische cookies: wij gebruiken cookies om anonieme gebruikersstatistieken te genereren om zo onze website te verbeteren. Wij gebruiken hiervoor de diensten die worden aangeboden door Google Analytics, een web analyse dienst die wordt aangeboden door Google Inc. Om uw privacy te beschermen, hebben wij deze dienst zo geconfigureerd dat gegevens niet met anderen worden gedeeld. Google mag alleen persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken als er een wettelijke verplichting is om dat te doen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google.

Wij merken op dat de functionaliteit van onze website niet beïnvloed wordt door uw keuze om het gebruik van cookies al dan niet te accepteren.

Contact

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Brande & Verheij, neemt u dan contact met ons op via info@brandeverheij.com.