Algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de opdrachtgever (“Cliënt”) aan – en andere dienstverlening door – Brande & Verheij LLP (“Brande & Verheij”).
  2. Alle opdrachten van Cliënt worden uitsluitend geaccepteerd en uitgevoerd door Brande & Verheij als opdrachtnemer. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten.
  3. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd ten aanzien van aan Brande & Verheij verbonden personen, waaronder in ieder geval wordt verstaan de partners van Brande & Verheij, de aan Brande & Verheij en haar partners gerelateerde entiteiten en de bij Brande & Verheij werkzame personen. Deze natuurlijke en rechtspersonen kunnen zich beroepen op deze algemene voorwaarden, waarbij al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Brande & Verheij is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding.
  4. Iedere aansprakelijkheid van Brande & Verheij is beperkt tot een bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.
  5. Cliënt vrijwaart Brande & Verheij en de aan Brande & Verheij verbonden personen voor alle gevolgen van aanspraken door derden die voortvloeien uit of verband houden met het uitvoeren van een opdracht of andere dienstverlening door Brande & Verheij.
  6. Brande & Verheij is bevoegd voor rekening van Cliënt derde(n) in te schakelen op door deze derde(n) gestelde voorwaarden. Brande & Verheij mag deze voorwaarden, met inbegrip van een eventuele beperking van de aansprakelijkheid, namens Cliënt aanvaarden. Brande & Verheij is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van die derde(n).
  7. Op de verhouding tussen Cliënt en Brande & Verheij is Nederlands recht van toepassing.
  8. Alle geschillen tussen Cliënt en Brande & Verheij zullen worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam.
  9. Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt in de Nederlandse en Engelse taal. In het geval dat een geschil ontstaat over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst leidend.

U kunt deze algemene voorwaarden downloaden in het Nederlands en Engels.